teacher


pittayut
 • นายพิทยุตม์ สิมมา

 • ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3

 • เลขที่ตำแหน่ง 201086500558

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกพลศึกษา วิชาโท สุขศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา
sampun
 • นายสัมพันธุ์ จันทร์ลี

 • ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3

 • เลขที่ตำแหน่ง 201086500559

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
papassorn
 • นางสาวปภัสสร ศิริสวัสดิ์

 • ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3

 • เลขที่ตำแหน่ง 201086500560

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สุขศึกษา วิทยาลัยครูกำแพงเพชร
  • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สุขศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา
  • ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
yanit
 • นางสาวยานิตย์ ไชยสุวรรณ

 • ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3

 • เลขที่ตำแหน่ง 201086500555

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกภาษาไทย วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
wimontri
 • นายวิมนตรี สองสี

 • ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3

 • เลขที่ตำแหน่ง 201086500563

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
jitlada
 • นางจิตรลดา จันทร์ลี

 • ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3

 • เลขที่ตำแหน่ง 201086500561

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
lamai.jpg
 • นางสาวละไม บุญกระโทก

 • ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3

 • เลขที่ตำแหน่ง 201086500556

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
suksan
 • นายสุขสันต์ สุขบงกช

 • ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3

 • เลขที่ตำแหน่ง 201086500567

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
boonnatee
 • นางสาวบุญนทีร์ คู่ควร

 • ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3

 • เลขที่ตำแหน่ง 201086500564

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.)สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
nuchjarin
 • นางสาวนุจรินทร์ สุภศร

 • ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3

 • เลขที่ตำแหน่ง 201086500568

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
suwat
 • นายสุวัฒน์ พลรักษา

 • ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2

 • เลขที่ตำแหน่ง 201086500566

 • วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
saijai
 • นางสาวสายใจ ชัยแสง

 • ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1

 • เลขที่ตำแหน่ง 201086500565

 • วิทยฐานะ -

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี