director_logo.png


guntpong
 • นายกันต์พงษ์ อิ่มจิตรจรัส

 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • เลขที่ตำแหน่ง 201085500553

 • วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการมัธยมศึกษา (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
jaravee
 • นางสาวพจนา ชาธงชัย

 • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • เลขที่ตำแหน่ง 201085500554

 • วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 • ข้อมูลการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต วสบ. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต )(ศศ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Powered by    :    โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม;

Powered by    :    http//www.dpp.ac.th