board_logo.png

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

ชื่อ - สกุล บทบาท ตำแหน่ง
(1) นายธงชัย เมืองกระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(2) นางทับทิม เกษตรวัชรสิทธา ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
(3) นายสุขสันต์ สุขบงกช ผู้แทนครู กรรมการ
(4) นายฉัตรชัย แพงกระโทก ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
(5) นายพิเชษฐ์ แพงกระโทก ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
(6) นายบุญลือ แก่นกระโทก ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
(7) พระใบฎีการุ่งโรจน์ จารุธมฺโม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
(8) ส.ต.ณัฐพล นามกระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(9) นายกันต์พงษ์ อิ่มจิตรจรัส ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ
33079.jpg
board_properties0001.jpg
board_properties0002.jpg
board_properties0003.jpg
board_properties0004.jpg
board_properties0005.jpg
board_properties0006.jpg
board_properties0007.jpg

Powered by โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

Powered by http//www.dpp.ac.th